Schoolraad

De schoolraad is een door de wet voorzien inspraakorgaan en heeft overleg- en adviesbevoegdheid in een aantal aspecten van het schoolbeleid.  In deze raad zijn de ouders vertegenwoordigd naast afgevaardigden van het personeel en van de plaatselijke gemeenschap.  De schoolraad vergadert drie keer per schooljaar.