Klassenraad

De klassenraad reikt de getuigschriften basisonderwijs uit aan de kinderen van het 6de leerjaar.

 

In 'Delta maakt afspraken' staan de afspraken om het schoolleven op Delta aangenaam te laten te laten verlopen voor iedereen.  De leerkrachten kunnen een leerling aanspreken wanneer die een afspraak niet naleeft.  Wanneer het gedrag van een leerling een probleem betekent voor het verstrekken van het onderwijs of de realisatie van het opvoedingsproject verhindert, kan het schoolbestuur op advies van de klassenraad een schorsing of een uitsluiting uitspreken. Ouders hebben in die situatie het recht inzage te krijgen in het tuchtdossier van hun kind.  Zij kunnen tegen een dergelijke beslissing beroep aantekenen bij de voorzitter van de beroepscommissie.

DKO - Beroepscommissie basisonderwijs - Otto Veniusstraat 22 - 2000 Antwerpen

Gelukkig kennen we deze verplichte procedure op Delta nog niet...